Sign In

Bio-CO2 - Biopohjaisen hiilidioksidin arvoketjut

Bioperäisestä hiilidioksidista kestävää liiketoimintaa

VTT:n vetämässä hankkeessa kehitetään ympäristöystävällistä liiketoimintaa, joka pohjautuu bioperäisen hiilidioksidin (bio-CO2) hyödyntämiseen. Bioperäisiä raaka-aineita käyttävistä teollisuuslähteistä talteenotettu hiilidioksidi voidaan hyödyntää esimerkiksi nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa tai teollisuuden kemikaalien raaka-aineena.

Tavoitteena on selvittää bioperäisestä hiilidioksidista valmistettujen tuotteiden taloudellista kannattavuutta ja luoda valmiuksia kestävien ratkaisuiden soveltamiseksi erityisesti Keski-Suomessa. Lokakuussa 2016 alkanut lähes kaksivuotinen hanke tarkastelee sekä hiilidioksidin talteenoton että hyödyntämisen arvoketjuja.

Ratkaisuja kiertotalouteen ja energiamurrokseen

Hankkeessa kehitetään bioperäiselle hiilidioksidille uusia käyttökohteita ja kierrätysratkaisuja, jolloin sen vapautuminen ilmakehään voidaan estää tai hidastaa oleellisesti. Energiajärjestelmän murros ajaa kohti hajautettua tuotantoa, jossa hyödynnetään paikallisia energialähteitä ja teollisuuslaitosten ympärille muodostuu uutta liiketoimintaa. Paikallisissa ratkaisuissa hyödynnetään aurinko- ja tuulienergia parhaalla mahdollisella tavalla liittämällä energiantuotanto muuhun paikalliseen tuotantoon, kuten biokaasulaitokseen.

Tapaustarkastelut Keski-Suomen tärkeille teollisuudenaloille

Keski-Suomen kilpailukyvyn kannalta avainasemassa on löytää innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen mukaisille vientituotteille. Ratkaisuja haetaan erityisesti metsäteollisuuteen, biomassaa käyttävään yhdistettyyn lämmön- ja sähköntuotantoon sekä biokaasun tuotantoon.  Tavoitteena on hankkeen päätyttyä demonstroida valittuja konsepteja yritysten kanssa.

Käyttökohdekaavio_uusi_fi.png 

Hanketta rahoittaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

 eu.png   eu2.png     ks.jpg