Uusia tuotteita bioperäisestä hiilidioksidista uusiutuvaa sähköenergiaa hyödyntäen

Tavoiteltaessa Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten täyttämistä hiilestä tulee niukka resurssi ja hiilitehokkuus korostuu aivan uudella tavalla. Yksi ratkaisu fossiilisen öljyn jälkeisessä maailmassa on käyttää hiilidioksidia hiilen lähteenä muuntaen se erilaisiksi polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi sähköenergian avulla ja korvata näin raakaöljy yhteiskunnassa (niin sanottu power-to-X teknologia).

Bioeconomy+ hankkeen tavoitteena on osoittaa tämän, energiajärjestelmän uudistumisen kannalta relevantin, teknologian toimivuus käytettäessä hiilen lähteenä esimerkiksi jonkin biotuotetehtaan tai biokaasulaitoksen bioperäistä hiilidioksidia.

Toteutettava tutkimusympäristö

Hankekokonaisuudessa toteutetaan ainutlaatuinen siirreltävä pilot-yksikkö, jolla voidaan tutkia, miten käytännössä tuotetaan hiilivetyjä esim. bensiinin, dieselin tai kemikaalien jalostamiseksi käyttäen hyväksi bioperäisistä prosesseista erotettua hiilidioksidia sekä uusiutuvalla sähköllä tuotettua vetyä.

Hankkeessa investoidaan merikontti-kokoluokan siirreltävään vedyntuotantolaitteistoon, joka yhdistetään VTT:llä olemassa olevaan synteesiprosessi-yksikköön. Vedyntuotantolaitteisto jää osaksi VTT:n tutkimusinfrastruktuuria, jossa se on yhdessä olemassa olevien laitteistojen kanssa yritysten käytettävissä hankkeen jälkeenkin.

Tavoitellut demonstraatiot

Hankkeen aikana suoritetaan konkreettista tuotantoa teknologian verifioimiseksi teollisessa toimintaympäristössä esimerkiksi bioetanolitehtaan yhteydessä. Yhtenä sovelluskohteena tarkastellaan liikennekäyttöön soveltuvan biokaasun tuotannon tehostamista metanoimalla hiilidioksidia ja vetyä. Toisena sovelluskohteena tutkitaan nestemäisten ja kiinteiden hiilivetyjen tuotantoa Fischer-Tropsch-menetelmää hyödyntäen.

Demonstraatioden lisäksi hankkeessa lasketaan mm. erilaisten öljytuotteiden ja tehostetun biokaasun tuotannon kannattavuutta eri markkina- ja toimintaympäristöissä sekä arvioidaan konseptin liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti Keski-Suomen toimijoiden kannalta.

 process_diagram_fi.jpg

Hanketta rahoittaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

 

 eu.png   eu2.png     ks.jpg