Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys - PITKO

Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys - PITKO -hanke palvelee tutkimus- ja selvitystarpeita Suomen vähäpäästöisyysstrategian, joka toimitetaan Euroopan komissiolle tämän hallituskauden aikana, muodostamiseksi. Hankkeen taustalla on EU:n hallintomalliasetuksen mukainen pitkän aikavälin strategia, ja se palvelee lisäksi ilmastolain mukaisia taustaselvitystarpeita sekä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategian valmistelutyötä. Hanke toteutetaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteishankkeena ja yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) MALULU-hankkeen kanssa, jossa tarkastelu keskittyy maatalous- ja LULUCF-sektoreihin. PITKO- ja MALULU-hankkeet toteutetaan osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS).

PITKO-hankkeessa tuotettavia selvityksiä varten muodostetaan vaihtoehtoisia vähähiiliskenaarioita. Ne kuvaavat erilaisia polkuja toteuttaa Suomen ja EU:n asettama vähähiilitavoite vuoteen 2050 mennessä. Skenaarioiden laatimisessa hyödynnetään sekä työpajoissa sovellettavia ennakoinnin menetelmiä, laskennallisia mallinnustyökaluja sekä laadullisia analyysejä. Laskennallisesti arvioidaan energianhankinnan ja käytön, kasvihuonekaasu (KHK) -päästöjen ja talouden kehityksiä sekä sektoreittain että koko energia- ja kansantalouden näkökulmista. Lisäksi laaditaan laadullinen ympäristövaikutusten (SOVA) arvio.

Hankkeessa toteutetaan syksyllä ja talvella 2018 kolme työpajaa, mikä palvelee tavoitetta osallistaa eri sidosryhmiä hankkeeseen liittyvissä keskeisissä valinnoissa. Omana osanaan osallistamistavoitetta hankkeessa tullaan toteuttamaan myös kuluttajille suunnattava kyselytutkimus.