Tutkimus

Turvallinen liikenne 2025 - vuoden 2019 hankkeiden lyhyet kuvaukset
 
Onnettomuusrekistereiden edustavuustutkimus

Liikenneturvallisuustilanteesta ja sen muutoksista voi eri tilastojen perusteella saada kovin eri-laisen käsityksen. Työssä kuvataan liikenneonnettomuuksien tilastointia ja vertaillaan eri tilas-tojen tietosisältöjä. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen kuvaus siitä, kuinka paljon ja millaisia liikenneonnettomuuksia ja niiden eriasteisia seurauksia rekisteröidään eri tilastoihin.

Uuden asetuksen mukaisten pääväylien turvallisuustarkastelu

Maanteiden pääväylät ja niiden palvelutasoluokat on vahvistettu marraskuussa 2018 annetulla asetuksella. Tavoitteena on selvittää palvelutasoluokkien 1 ja 2 tieosuuksien liikenneturvalli-suustilanne ja verrata niitä muiden valta- ja kantateiden turvallisuustilanteeseen (keskitytään erityisesti kuolemien ja vakavien onnettomuuksien määriin ja riskeihin).

Erilaisten kitkarenkaiden yleisyys Suomessa

Vuoden 2018 rengastutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että suuren nopeusluokan kitkarenkai-den suhteellinen osuus olisi suurempi kuin vuonna 2011. Toisaalta päinvastaisiakin tuloksia on julkaistu. Tutkimuksessa arvioidaan korkeamman nopeusluokan ja mahdollisuuksien mukaan Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltujen kitkarenkaiden käyttöä talvella henkilöautoissa. Erilaisten kitkarenkaiden yleisyyttä liikenteessä olevissa henkilöautoissa selvitetään kenttäha-vainnoinnilla.

30 km/h nopeusrajoituksen turvallisuusvaikutukset

Useissa kaupungeissa (esim. Helsinki, Espoo ja Tampere) muutetaan asuinalueilla olevia 40 km/h nopeusrajoituksia 30 km/h nopeusrajoituksiksi. Tavoitteena on selvittää 30 km/h nopeus-rajoituksen turvallisuusvaikutuksia. Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen (muissa maissa kerätyt kokemukset ja tutkimustulokset) sekä kaupungeille suunnatun kyselyn (alennetun no-peusrajoituksen käytön laajuus eri kaupungeissa ja saadut kokemukset). Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös kaupunkien keräämiä nopeusaineistoja.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väliset onnettomuudet ja vaaratilanteet

Tavoitteena on kerätä tietoja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisistä vaaratilanteista ja onnet-tomuuksista sekä saada käsitys vaaratilanteiden yleisyydestä. Tutkimusmenetelmänä on suu-rimpien kaupunkien jalankulkijoille ja pyöräilijöille suunnattu verkkokysely, jolla selvitetään ja-lankulkijoiden ja pyöräilijöiden kokemaa turvallisuuden tunnetta sekä heille sattuneita jalankulki-joiden ja pyöräilijöiden välisiä vaaratilanteita ja/tai onnettomuuksia.

Tasoristeysonnettomuuksien mallinnuksen kehittäminen

Rautateiden tasoristeysten tietoja on inventoitu kattavasti koko 2000-luvun ajan ja tietoja on päivitetty jonkin verran vuosittain. Tavoitteena on kehittää onnettomuuksien mallinnusta mm. muuttuneiden tasoristeystietojen huomioon ottamisen osalta ja testata mallinnuksessa uusia muuttujia. Tasoristeyksistä rekisteriin kerättyjen tietojen avulla laaditaan onnettomuusmäärien malleja, joiden avulla pyritään ennustamaan tulevaisuuden tasoristeyskohtaisia onnettomuus-määriä.

Kuljettajien tukijärjestelmistä automaatioon

Markkinoilla olevien tukijärjestelmien yleisyyttä autokannassa on selvitetty, mutta niiden käytön yleisyydestä ei ole tietoa. Tavoitteena on selvittää autoilijoille suunnatun verkkokyselyn sekä fokusryhmien avulla markkinoilla olevien tukijärjestelmien (mm. mukautuva vakionopeussäädin ja kaistavahti) käyttöä nykyään. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti tilanteet ja ympäristöt, joissa tukijärjestelmiä käytetään, syyt tukijärjestelmien käytölle ja/tai käyttämättömyydelle sekä niiden käyttöön liittyvät odotetut (ja/tai koetut) hyödyt.

Kaupunkialueiden kameravalvonnan ennen-aineiston kerääminen

Kaupunkialueiden kameravalvonnan yleistyessä kerätään mahdollisesti tehtävää kameraval-vonnan nopeusvaikutusten arviointitutkimusta varten ennen-aineisto. Työtä käynnistettäessä pohditaan myös mahdollisia tieliikennelain muutoksen aiheuttamia tietotarpeita (ennen-aineiston kerääminen).

Kaupunkialueiden kameravalvonnan ennen-aineiston kerääminen: Tietosuojailmoitus


Lisätietoja

Anne Silla
020 722 4517
anne.silla@vtt.fi